การศึกษาดูงานของบุคลากรภายนอก

-  Medical students from the University of Nevada attend a short course on medical parasitology at the department of parasitology, Phramongkutklao college of Medicine, July 1st - 5th, 2013

-  เป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชา Parasitology แก่ แพทย์ประจำบ้าน ของหน่วยโรคติดเชื้อ กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.๖  จำนวน  ๒๘ คน
   (พ.อ. รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น)

-  น.ส.อาทิตยา หิตการุญ และ น.ส.นภาภรณ์  แก้วพฤกษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
   ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  ฝึกเทคนิคการทำวิจัย  ตั้งแต่ ก.พ.๕๔ เป็นต้นไป

-  น.ส.เชญฐ์สุดา  เจริญวงษ์ และ น.ส.ธัญญพิชญ์  ชิต๊ะ นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลฝึกเทคนิคการทำวิจัย ตั้งแต่ ก.ย.๕๔ เป็นต้นไป

- นักศึกษา สาขาชีววิทยา (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน ๓ คน
   ฝึกเทคนิคการทำวิจัย 

- นักศึกษาแพทย์จากประเทศอเมริกา ดูงานด้าน Diagnostic Parasitology

- วิทยาลัยแพทย์ทหาร กองกำลังป้องกันตนเอง ประเทศญี่ปุ่น ส่งนักเรียนแพทย์ทหาร ศึกษาดูงานด้านการแพทย์ จำนวน ๔ นาย

- นักศึกษาแพทย์จากประเทศอเมริกา จากมหาวิทยาลัย New York Shool of Medicine มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน

- พ.ต. Nobujiro ABE แพทย์ Sel-Defense Forces Central Hospital จากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน