ภาควิชาปาราสิตวิทยา มีการบริการตรวจอุจาระให้แก่เด็กอ่อนและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยภาควิชาฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี

 

อาจารย์แพทย์ของภาควิชาปาราสิตวิทยา โดย พ.อ.รศ.มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น ร่วมออกตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  ทุกวันอังคาร  

 

ภาควิชาปาราสิตวิทยา ให้บริการตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลทั่วไป เช่น เสมหะ น้ำในช่องปอด อุจจาระ และลิชมาเนีย

ที่ตั้งและเวลาทำการ (Location and Time)

ภาควิชาปาราสิตวิทยา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้น 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

โทร 02-3547761 , 02-3547600 ต่อ 93602

เวลา 0800 - 1100 น. วันจันทร์ - วันศุกร์  หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

การทดสอบที่ให้บริการ (Testing)

1. PCP Test

2. Stool Test

3. Leishmania Test

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. PCP Test  ใช้ Sputum/BAL/BW   เก็บใส่กระปุกหรือหลอด

2. Stool Test ตรวจด้วยวิธี

    2.1 Stool direct smear

    2.2 Stool Concentration for Parasite and Protozoa 

    2.3 Stool ย้อมสี AFB และ Gramchromotrope stain

    เก็บใส่กระปุก โดยเก็บให้ได้ประมาณ 1/3 ของกระปุก

3. Leishmania Test  ตรวจด้วยวิธี

    3.1  Leshmania antibody (เจาะใส่หลอด Clotted blood 4 ml 1 หลอด)

    3.2  Leishmania PCR (เจาะใส่หลอด Heparinzed blood 4 ml 2 หลอด)

การรับรองคุณภาพ (Quality assurrance)

Your order has shipped! Your carrier tracking number will be updated in online Order Status and the carrier’s website within 24 hours.

ภาควิชาปาราสิตวิทยา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน บริการตรวจอุจจาระแก่ชุมชนหมู่บ้านนายาว  พร้อมแจกยารักษาพยาธิ  ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ เพื่อให้ชุมชนมีการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้