เทคนิคเชิงปฏิบัติการปรสิตวิทยา (Laboratory Techniques in Parasitology)


ข้อมูลวิชาเทคนิคเชิงปฏิบัติการปรสิตวิทยา (Laboratory Techniques in Parasitology)
 
รหัส วพมปส 303   PCMPR 303    
วิชา เทคนิคเชิงปฏิบัติการปรสิตวิทยา (Laboratory Techniques in Parasitology)
หน่วยกิต 2  หน่วยกิต          (45 ช.ม.)
 
คำอธิบายวิชา
     ฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางปรสิตจากสิ่งส่งตรวจต่างๆ ด้วยวิธีการทางห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน  การย้อมสีพิเศษและการประยุกต์ใช้เทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิต
 
     Laboratory skill practice to diagnose parasitological diseases using standard    laboratory techniques, special stains and polymerase chain reaction (PCR). techniques, drug treatment, parasite control for both individuals and   communities.
 
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)     10 คน
ประเภทรายวิชา    ปรีคลินิคบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ในชั้นปีที่ 3
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1.  พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์  ลีละยูวะ
2.  พ.อ.หญิง ผศ.ปานจิต  ธรรมศรี
3.  พ.อ.รศ. มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น
4.  ร.อ.พันเลิศ  ปิยะราช
5.  ร.อ.พิชา  สุวรรณหิตาทร
ประมวลการเรียนรายวิชา
 
วัตถุประสงค์  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นพท./นศพ. สามารถ
1. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา  เช่น  การย้อมสีพิเศษ, Culture Technique of Hookworm and Strongyloides, Indirect fluorescent assay (IFA) , เทคนิค PCR 
3.  ประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากวิธีในข้อ ๒ ได้อย่างถูกต้อง
 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. บรรยาย :  เป็นการเน้น Two way communication โดยมีการบรรยาย และซักถาม  มีการแจกเอกสารคำสอน  เอกสารประกอบการสอนเพื่อให้นพท./นศพ.มีโอกาสศึกษาล่วงหน้า 
2. ปฏิบัติการ :  มีการผสมผสานการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
     • สาธิตการศึกษาความไวของยา (drug sensitivity) และการแปรผล
     • สาธิตการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและเซลล์เพื่อเลี้ยงเชื้อ
     • สาธิตการเก็บรักษาเชื้อในไนโตรเจนเหลวและการนำออกมาใช้
     • การฝึกปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อ
     • การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
     • การฝึกปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาเพื่อตรวจหาหนอนพยาธิ
การวัดและประเมินผลการเรียน 
 
1.  เจตคติและการเข้าเรียน            10%
2.  การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  60%
3.  รายงาน และ post test             30%
การตัดเกรด  ใช้ทั้งอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบวิจารณญาณ
minimum passing level 60%
 
เอกสารอ้างอิง
1. Markel, E.K., John, D.T. and Kroloski, W.A. 2006 Medical Parasitology, ninth edition. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
2. Schmidt G.D. and Roberts L.S. 2004 Foundations of Parasitology; seventh edition, McGraw Hill
3. Garcia, 2006, Diagnostic Medical Parasitology, ASM Press, 5th edition
4. Guerrant, Walker, Weller, 2006, Tropical Infectious Diseases Principles, Pathogens &    Practice (Vol I&II), Churchill Livingston, 2nd edition
5. Strickland, 2000, Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases, W.B. Saunders, 8th edition
6. Gutierrez, 1999, Diagnostic Pathology of Parasitic Infections: with Clinical Correlations, Oxford University Press
7. Gillespie & Pearson, 2001, Principles and Practice of Clinical Parasitology, Wiley, Jone & Sons Inc.
8. Leventhal, Cheadle, Hoffman, 2002, Medical Parasitology: A Self-Instructional Text,Davis FA, 5th edition
9. Bogitsh, Cheng, 1998, Human Parasitology, W.B. Saunders, 2nd edition
10. Cook, 2009, Manson’s Tropical Diseases, 22 nd edition 
11. http://dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm
12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi