ปรสิตวิทยาขั้นสูง (Advanced Parasitology)


ข้อมูลวิชาปรสิตวิทยาขั้นสูง (Advanced Parasitology)

รหัส วพมปส 302   PCMPR 302
วิชา ปรสิตวิทยาขั้นสูง  (Advanced Parasitology)
หน่วยกิต 2  หน่วยกิต          (42 ช.ม.)
 
คำอธิบายวิชา
     วิจัยเกี่ยวกับโรคปรสิตที่สำคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย  โดยเลือกหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาการระบาด  ชีววิทยา  ชีววิทยาระดับโมเลกุล  การทดสอบยา  วิธีวินิจฉัยโรค  เสริมสร้างความสามารถในการค้นคว้า  การอ่านและวิจารณ์วารสารที่เกี่ยวข้อง
 
     Research on parasitological diseases, often encountered in Thailand. Search research articles, practice reading, presentation skill and criticize related journals on one of these topics; epidemiology, biology, molecular biology, drug testing, diagnosis. and symptoms, basic skill for parasitological techniques, drug treatment, parasite control for both individuals and communities.
 
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)     10 คน
ประเภทรายวิชา    ปรีคลินิคบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ในชั้นปีที่ 3
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1.  พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์  ลีละยูวะ
2.  พ.อ.หญิง ผศ.ปานจิต  ธรรมศรี
3.  พ.อ.รศ. มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น
4.  ร.อ.พันเลิศ  ปิยะราช
5.  ร.อ.พิชา  สุวรรณหิตาทร
 
ประมวลการเรียนรายวิชา 
 
วัตถุประสงค์  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นพท. สามารถ
1.  ศึกษาปรสิตวิทยาที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศและระดับโลกในปัจจุบัน
2.  ฝึกศึกษาการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาระดับโมเลกุลได้          
3.  วิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารได้
4.  นำเสนองานทางวิชาการในระดับมาตรฐานได้
 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. บรรยาย :  เป็นการเน้น Two way communication โดยมีการบรรยาย และซักถาม  มีการแจกเอกสารคำสอน  เอกสารประกอบการสอนเพื่อให้ นพท. มีโอกาสศึกษาล่วงหน้า 
 
2. ปฏิบัติการ :  มีการผสมผสานการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
     • สาธิตการศึกษาความไวของยา (drug sensitivity) และการแปรผล
     • สาธิตการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและเซลล์เพื่อเลี้ยงเชื้อ
     • สาธิตการเก็บรักษาเชื้อในไนโตรเจนเหลวและการนำออกมาใช้
     • การฝึกปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อ
     • การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 
 
3. ศึกษาด้วยตนเอง (SDL)
     • การค้นคว้าและวิจารณ์บทความตีพิมพ์
     • นำเสนองานทางวิชาการในระดับมาตรฐานได้
ว.ด.ป. เวลา สถานที่ หัวข้อ บรรยาย
(ช.ม.)
ปฏิบัติการ
(ช.ม.)
SDL
(ช.ม.)
อาจารย์ผู้สอน  
19/08/2558 00:00 - 00:00 file Elective Parasite Severe Vivax Download
00:00 - 00:00 Parasite elective
00:00 - 00:00 present2
00:00 - 00:00 RCTfinal Download
00:00 - 00:00 ฉก8
การวัดและประเมินผลการเรียน
 
1.  เจตคติและการเข้าเรียน            10%
2.  การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  30%
3.  การนำเสนอและวิจารณ์บทความ   60%
การตัดเกรด  ใช้ทั้งอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบวิจารณญาณ
minimum passing level 60%
 
เอกสารอ้างอิง 
1. Markel, E.K., John, D.T. and Kroloski, W.A. 2006 Medical Parasitology, ninth edition. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
2. Schmidt G.D. and Roberts L.S. 2004 Foundations of Parasitology; seventh edition, McGraw Hill
3. Garcia, 2006, Diagnostic Medical Parasitology, ASM Press, 5th edition
4. Guerrant, Walker, Weller, 2006, Tropical Infectious Diseases Principles, Pathogens &    Practice (Vol I&II), Churchill Livingston, 2nd edition
5. Strickland, 2000, Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases, W.B. Saunders, 8th edition
6. Gutierrez, 1999, Diagnostic Pathology of Parasitic Infections: with Clinical Correlations, Oxford University Press
7. Gillespie & Pearson, 2001, Principles and Practice of Clinical Parasitology, Wiley, Jone & Sons Inc.
8. Leventhal, Cheadle, Hoffman, 2002, Medical Parasitology: A Self-Instructional Text,Davis FA, 5th edition
9. Bogitsh, Cheng, 1998, Human Parasitology, W.B. Saunders, 2nd edition
10. Cook, 2009, Manson’s Tropical Diseases, 22 nd edition 
11. http://dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm
12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi