วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์


ภาควิชาฯได้มีการกำหนด วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์โดยผ่านความเห็นชอบของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ


วัฒนธรรม  

“บุคลากรทำงานเป็นทีม และเน้นผลงานเป็นหลัก บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้”


วิสัยทัศน์ 

“วิชาการยอด วิจัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”


พันธกิจ
 

๑. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแพทย์ทหารมีความรู้ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๒. มีผลงานวิจัยทางด้านปาราสิตวิทยา ระดับนานาชาติร่วมกับด้านเวชศาสตร์ทหาร

๓. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านการสอน การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางปรสิต

๔. สนับสนุนนโยบายของ วพม. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

๕. บริหารโดยใช้ระบบธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมชี้นำสังคมในด้านสร้างเสริมสุขภาพทางปาราสิตวิทยา

ค่านิยม “มุ่งพัฒนานักเรียนแพทย์ทหารให้มีความรู้ที่เป็นเลิศ และพัฒนาตนเอง สร้างทีมงานคุณภาพ”


วัตถุประสงค์
 

๑. จัดการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์แพทยสภา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นักเรียนแพทย์ทหารสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและสอนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

๒. ดำเนินการในเรื่องงานวิจัยด้านปรสิตวิทยาและมีบูรณาการด้านงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ร่วมกับภาควิชาฯ อื่นๆ มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

๓. ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคทางปรสิตแก่ผู้ป่วย โดยทำงานร่วมกับกองและภาควิชาคลินิกของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นกรรมการในสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเป็นอาจารย์ วิทยากรในการอบรมต่างๆ ให้แก่ภาครัฐและเอกชน

๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ โดยสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ วพม. เพื่อร่วมสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนแพทย์ทหารแห่งเดียวของประเทศ

๕. บริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยใช้ระบบธรรมาภิบาลและยืดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับร่วมชี้นำสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางปรสิตวิทยาที่สำคัญในประเทศไทย