ประวัติและความเป็นมา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๘ ภาควิชาปาราสิตวิทยา เริ่มรับภารกิจจัดการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาสำหรับ นพท. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นลำดับ ในระยะแรกคณาจารย์ของภาควิชาฯ มีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องเชิญอาจารย์พิเศษ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมสอนทั้งภาคบรรยาย และปฏิบัติการ โดยใช้สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๑๘-๑๙ จัดการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยา ๕ หน่วยกิต สำหรับ นพท. ชั้นปี ที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๕๕ วิชาปรสิตวิทยาปรับลดเหลือ ๔ หน่วยกิต ตามหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๔๖-๔๗

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปรับหลักสูตรเป็นปรีคลินิกบูรณาการ ภาควิชาปาราสิตวิทยามีภารกิจจัดการเรียนการสอนรายวิชา Principle of body defense II (Parasitology) สำหรับ นพท. ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๓ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี สำหรับ นพท. ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒ รายวิชาเลือก รายวิชาละ ๒ หน่วยกิต นอกจากนี้คณาจารย์ยังร่วมสอนในรายวิชาอื่นๆ รวมทั้งเป็น facilitator ในอีกหลายรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาควิชาปาราสิตวิทยา มีภารกิจจัดการเรียนการสอนรายวิชา Introduction to PBL เพิ่มขึ้นอีก ๑ รายวิชา สำหรับ นพท. ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปรับใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑

ภาควิชาปาราสิตวิทยาว่างเว้นจากการจัดการเรียนการสอนปรสิตวิทยา คงจัดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาเลือกเสรีสำหรับ นพท. ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒ รายวิชาเลือก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปรับใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑ ภาควิชาส่วนใหญ่งดการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL แต่ภาควิชาปาราสิตวิทยาเล็งเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL ที่ฝึกฝนให้ นพท. ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง การนำเสนอข้อมูลในห้องเรียน ภาควิชาปาราสิตวิทยาจึงยังคงแบ่งเวลาให้เกิดมีกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL ในบางหัวข้อที่เหมาะสม โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ใน ๓ ของทั้งรายวิชา ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สำหรับ นพท. ชั้นปีที่ ๓ และจัดการเรียนการสอน Introduction to PBL ๒ ชม. สำหรับนพท. ชั้นปีที่ ๓ และคงจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรีสำหรับ นพท. ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒ รายวิชาเลือกดังเดิม คณาจารย์ยังคงร่วมสอนในรายวิชาอื่นๆ รวมทั้งเป็น facilitator ในรายวิชา Problem Based Medicine (PBM) ภารกิจหลักที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ ด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมของ วพม. โดยมีระบบและกลไกการดำเนินงานตรงตาม นโยบายที่ วพม. กำหนดไว้ นอกจากนั้นคณาจารย์ของภาควิชาฯมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในคณะกรรมการต่างๆ ของ วพม. ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา