หัวหน้าหน่วยงาน (อดีต-ปัจจุบัน)

 

จำนวนกำลังพลของภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม.

อาจารย์ภาควิชาฯ จำนวน ๖ นาย

 

เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จำนวน ๗ นาย